2019-12-28

Organy Spółki

 • Zgromadzenie Wspólników
  • Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.
  • W Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, funkcje tę pełni Burmistrz Drawska Pomorskiego.

 • Rada Nadzorcza

  • Rada Nadzorcza powołana została przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
   Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, uchwałą nr 9/2013
   z dnia 22 maja 2013 r.

  • Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

   • Stanisław Żukowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   • Anna Kapusta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   • Karol Korczyński - Sekretarz Rady Nadzorczej

  • Kompetencje Rady Nadzorczej:

   • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
   • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
   • wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi;
   • opiniowanie projektów programów Spółki, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki;
   • opiniowanie wniosków o zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przewyższających 1/5 wysokości kapitału zakładowego;

 • Zarząd

  • Jednoosobowy Zarząd Spółki powołany przez Radę Nadzorczą Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, uchwałą nr 7/2015 z dnia 11 czerwca 2015r.

  • Skład Zarządu:

   • Prezes Zarządu - Piotr Antoniewski

  • Kompetencje Zarządu:

   • Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz;
   • Gdy Zarząd składa się z jednego członka, Spółka jest reprezentowana jednoosobowo;
   • Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których ustawa lub akt założycielski nie zastrzega dla innych organów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się