2019-12-29

Taryfy dla ciepła

Taryfa  dla  ciepła
obowiązująca od 8 kwietnia 2019r
.

 • I. Informacje ogólne

  • Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom ciepła przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 1998 r.:

   • na wytwarzanie ciepła Nr WCC/224/517/U/2/98/EB (ze zmianami),
   • na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/236/517/U/2/98/EB (ze zmianami).

  • Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

   • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą",
   • rozporządzenia Ministra Energetyki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 poz. 1988), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
   • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

  • Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
  • Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

  • odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

  • przedsiębiorstwo ciepłownicze - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,

  • źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

  • lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

  • sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

  • przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

  • węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

  • grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

  • instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

  • zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

  • obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

  • układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służący do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,

  • moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w jednostce czasu,

  • zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

   • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
   • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
   • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

  • sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

 • III. Podział odbiorców na grupy taryfowe

  • Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:

   • źródeł ciepła,
   • sieci ciepłowniczych,
   • miejsca dostarczania ciepła.

  • Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:

   • KR 1 - źródło ciepła przy ul. Mickiewicza 1,
   • KR 2 - źródło ciepła przy ul. Ratuszowej 2,
   • KR 3 - źródło ciepła przy ul. Złocienieckiej 27,
   • KR 4 - źródło ciepła przy ul. Pocztowej 6,
   • KR 6 - źródło ciepła przy ul. Piłsudskiego 29,
   • KR 7 - źródło ciepła przy ul. Pocztowej 5,
   • KL 5 - źródło ciepła przy ul. Sobieskiego 8.

 • Grupy taryfowe:

  • A - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

  • B - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła jest grupowy węzeł cieplny stanowiący własność sprzedawcy i eksploatowany przez sprzedawcę.

  • C - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-1 poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach odbiorcy stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

  • D - odbiorcy zasilani z kotłowni KR-2, KR-3, KR-4, KR-6, KR-7 oraz KL-5 rozliczani
   wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

 • IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

  • Ceny i stawki opłat

Grupa taryfowa "A"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zmówioną moc cieplną zł/MW/rok 140 796,94
rata - zł/MW/m-c 11 733,08
2. Cena ciepła zł/GJ 41,62
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 7,51
4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/rok 19 716,60
rata - zł/MW/m-c 1 643,05
5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/GJ 6,21

Grupa taryfowa "B"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zmówioną moc cieplną zł/MW/rok 140 796,94
rata - zł/MW/m-c 11 733,08
2. Cena ciepła zł/GJ 41,62
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 7,51
4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/MW/rok 26 870,76
rata - zł/MW/m-c 2 239,23
5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł/GJ 8,11

Grupa taryfowa "C"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat
netto
1. Cena za zmówioną moc cieplną zł / MW / rok 140 796,94
rata: zł / MW / m-c 11 733,08
2. Cena ciepła zł / GJ 41,62
3. Cena nośnika ciepła zł / m3 7,51
4. Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe zł / MW / rok 34 931,70
rata: zł / MW / m-c   2 910,98
5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe zł / GJ 12,12

Grupa taryfowa "D"

Lp Wyszczególnienie Jednostka miary Stawki opłat
netto
1. Stawka opłaty miesięcznej za zamów. moc cieplną zł / MW 12 324,92
2. Stawka opłaty za ciepło zł / GJ 56,27

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

Lp Wyszczególnienie Stawki opłaty za przyłączenie
Na terenie:
bez nawierzchni twardzonej
Na terenie:
z nawierzchnią utwardzoną
za każdy metr przyłącza: za każdy metr przyłącza:
o długości:
do 10m
o długości:
powyżej 10m
o długości:
do 10m
o długości:
powyżej 10m
zł / m zł / m zł / m zł / m
1. Przyłącze rur preizolowanych 2xDN 33,7/90 204 63 218 66
2. Przyłącze rur preizolowanych 2xDN 42,4/110 217 65 231 68
3. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 48,3/110 222 69 237 72
4. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 60,3/125 254 74 270 76
5. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 76,1/140 271 80 294 83
6. Przyłącze z rur preizolowanych 2xDN 88,9/160 283 85 310 88

 • V. Zasady obliczania opłat:

  • miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

  • opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego;

  • opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej;

  • miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

  • opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, o których mowa w § 31 ust.1 rozporządzenia taryfowego, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej;

  • opłata za przyłączenie do sieci obliczana jest - w zależności od rodzaju nawierzchni, pod jaką wykonane jest przyłącze - jako suma iloczynu każdego metra długości przyłącza z pierwszych dziesięciu metrów jego długości i stawki opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza o długości do 10 m oraz iloczynu długości przyłącza powyżej 10 m i stawki opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza o długości powyżej 10 m.

W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczenia określa szczegółowo § 34 rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży ciepła nie stanowi inaczej.

 • VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat:

  • Standardy jakościowe obsługi odbiorców - zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

  • W przypadkach:

   • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
   • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
   • udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
   • nielegalnego poboru ciepła,

   stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
 • VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat:

  • O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

  • Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się